I. Khôi phục dịch vụ

Thủ tục:
 • Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
 • Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
  (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu).

Chính sách:

 • Miễn phí khôi phục;
 • Quý khách hàng được hưởng khuyến mãi theo chương trình bán mới tại thời điểm làm thủ tục;
 • Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch;
 • Quý khách có thể download biểu mẫu tại đây.

II. Chuyển đổi gói dịch vụ

Thủ tục:

 • Doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
 • Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
  (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu).

Chính sách:

 • Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi gói dịch vụ từ gói có băng thông thấp lên băng thông cao hơn và ngược lại;
 • Phí chuyển đổi gói dịch vụ phụ thuộc vào từng chi nhánh và gói dịch vụ mới quý khách muốn chuyển;
 • Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển đổi gói dịch vụ vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch;
 • Quý khách có thể download biểu mẫu tại đây.

III. Chuyển địa điểm

Thủ tục:
 • Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
 • Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
  (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu).
Chính sách:
 • Quý khách có thể thực hiện chuyển địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố;
 • Phí chuyển địa điểm phụ thuộc vào thời gian sử dụng dịch vụ của quý khách (miễn phí hoặc có phí);
 • Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm quý khách vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch;
 • Quý khách có thể download biểu mẫu tại đây.

IV. Chuyển đổi chủ sở hữu

Thủ tục:

 • Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
 • Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
  (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu)

Trường hợp 1: Chủ hợp đồng cũ (bên A) và chủ hợp đồng mới (bên C) đến quầy giao dịch thực hiện chuyển đổi.
Trường hợp 2: Không có mặt chủ hợp đồng (Bên A) nhưng Chủ HĐ mới có CMND (bản gốc hoặc bản photo có sao y) của chủ hợp đồng cũ hoặc có 2 hóa đơn của 2 tháng gần nhất.
Chính sách:

 • Miễn phí thay đổi;
 • Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm quý khách vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch;
 • Quý khách có thể download biểu mẫu tại đây.

V. Chính sách tạm ngưng – thanh lý

Thủ tục:

 • Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
 • Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
  (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu).

Chính sách:

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ vì lý do khách quan khách hàng có thể tạm ngưng dịch vụ từ 01-6 tháng
 • Để biết thêm thông tin chi tiết phí tạm ngưng/ thanh lý quý khách vui lòng xem trên phụ lục hợp đồng có ghi rõ hoặc liên hệ tổng đài hay trực tiếp đến quầy giao dịch để được tư vấn cụ thể;
 • Quý khách có thể download biểu mẫu tại đây.

VI. Thay đổi các thông tin khách hàng khác

Thủ tục:

 • Doanh nghiệp:  Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
 • Cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
  (Đối với Khách hàng doanh nghiệp: cần phải có giấy giới thiệu).

Chính sách:

 • Miễn phí thay đổi;
 • Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.